Kerneydelsen

Vores kerneydelse er en blanding af konsulentmetoder og interaktivt teater. Interaktive teaterprocesser rammer både hjerne og hjerte på én gang. Her kobles indsigt med muligheden for at handle her og nu.

Det er konsulenten fra Dacapo, der faciliterer processen og de professionelle skuespillere, der sætter tingene i scene.
I interaktiv teater er der mulighed for at deltagerne kan komme på “scenen” og afprøve en ide – hvis de har lyst.
Her er der ingen “rigtige” meninger. Det handler ikke om at få ret eller blive enige. Vi leder ikke efter én bestemt løsning, men udforsker sammen perspektiver og interesser og arbejder med forskellige måder at møde situationen på. Input fra deltagerne om veje at gå sætter bevægelse i tingene på scenen. Man inspireres af hinandens indspil og forslag og bygger videre på historien. Det samme problem gribes derved an på flere måder.

Feed-back live – små grupper

“Feed Back Live” egner sig specielt til små grupper – eksempelvis en ledergruppe.

Her vil lederne en ad gangen fortælle om et dilemma de har stået i, men som de ikke synes, de håndterede på en god måde.

Ud fra en af fortællingerne iscenesættes en situation, hvor den der har fortalt historien spiller sig selv og skuespilleren spiller den besværlige/udfordringen.

Når casen er spillet igennem, bruges den som afsæt til en fælles læring baseret på de andre deltageres refleksioner og erfaringer. Det sker ved at deltagerne både taler om, hvad de har set og selv afprøver andre handlemuligheder i direkte samspil med skuespilleren.

Endelig prøver fortælleren én gang til – nu inspireret af de andres feedback og indspil. Alle gennemløber samme proces, hvor de får bearbejdet deres primære udfordringer.

Ved interaktive teaterprocesser bliver det tydeligt, at samarbejde er at lytte, se og respektere hinanden. Enhver handling i situationen er med til at ændre og udvikle i en kollektiv og gensidig proces, som er uforudsigelig, overraskende, improviserende og tankevækkende.

Dacapo har mange års erfaring i at anvende forskellige metoder, der kan tilpasses mange situationer. Under metoder kan du læse mere om de forskellige former for  interaktivt teater og vores konsulentmetoder.

Forumteater

Forumteater kan have mange former, men det grundlæggende er, at det er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere præsenterer en tilspidset eller problematisk situation.

Når konflikten er på sit højeste, træder en konsulent ind på scenen og får tilskuerne til at give et bud på mulige årsager til problemerne og forslag til løsninger eller ændringer.Derefter afprøver spillerne de nye ideer og handlinger.

Forumteater giver mulighed for at afprøve løsningsmodeller og skifte perspektiv i konfliktsituationer. Her er Rambøll Managements beskrivelse af forumteater i forbindelse med borgerdialog:

Forumteater fungerer ved, at vi sætter borgere og sagsbehandlere sammen. Dacapos skuespillere dramatiserer borgernes oplevelser af mødet med “systemet”, det vil sige sagsbehandlingen og brugerinddragelsen.

Undervejs har deltagerne mulighed for at rette på skuespillerne, så scenerne kan spilles om, indtil deltagerne mener, at scenen nu afspejler det virkelige hændelsesforløb og de dilemmaer, de står i.

På den måde faciliteres dialogen mellem deltagerne af skuespillerne og konsulenterne. Fordelen er desuden, at problemstillingen angribes i en interaktiv proces, der afmonterer fastlåste roller og forståelser.”

Playback – improvisation

I playback arbejdes der med dilemmaer og konflikter – og det særlige er, at der ikke på forhånd er skrevet og konstrueret scener. Temaer og problemstillinger formuleres i den aktuelle situation af publikum.

Skuespillerne instrueres af deltagerne på stedet. Dilemmaet eller konflikten beskrives af deltagerne med udgangspunkt i et gruppearbejde f.eks. organiseret som et historiefortællingsforløb.

Deltagerne instruerer og retter på skuespillerne indtil situationen fremstår realistisk på scenen.

Metodens muligheder:

  • Der kan arbejdes med det, der er vigtigt og aktuelt for deltagerne lige nu.
  • Det er en meget engagerende og dynamisk metode, som giver deltageren maksimal indflydelse på indholdet.
  • Vi undgår den ressourcekrævende forberedelse, der ligger i at lave research til – samt skrive og instruere – scener.
  • Playback kan kombineres med flere andre former for interaktivt teater.

Det er en styrke, at arbejdet sker med folks egne historier – og at det er fascinerende for deltagerne at se deres egne dilemmaer blive rullet  ud for øjnene af dem.

Vi har erfaring for, at metoden kan løfte individualiserede problemstillinger frem i lyset, således at deltagerne oplever, at de faktisk er fælles om problemerne.

Vi lægger meget vægt på det etiske aspekt ved at arbejde med deltagernes egne historier. Det stiller særlige krav om at håndtere situationen, så ingen kommer i klemme. Det lykkes i kraft af omhyggelig forberedelse med kunden og vores konsulents sikre håndtering af forløbet.

Faktionsspil

Et faktionsspil er en kort scene, der er skræddersyet til den enkelte kunde til et aftalt arrangement. Vi forbereder scenen i samarbejde med kunden, og den fungerer som en præsentation af det tema, kunden gerne vil have sat fokus på.

Forberedelsen af et faktionsspil sker ved, at kunden på forhånd instruerer Dacapos skuespillere, hvorefter scenen øves og justeres, så den senere kan gentages for alle deltagere.

Faktionsspillet præsenterer dagens tema ved at skuespillerne gengiver en typisk situation fra dagligdagen, som rummer de problemer eller dilemmaer, der knytter sig til temaet.

Men spillet henlægges til en fiktiv virksomhed, således at det er ’sagen’ og ikke ’enkeltpersoner’, der kommer i fokus.

Faktionsspillet er starten på et forløb, som indeholder flere andre arbejdsmetoder, hvor alle deltagere kan komme med bud på, hvordan man bedst håndterer problemerne eller dilemmaerne.

Caféseminar

Denne dialogmetode foregår i et autentisk cafémiljø, hvor alle sidder ved små caféborde. Pianisten spiller diskret i baggrunden, tjenerne serverer kaffe, og den intime stemning krydres med fællessang.

I disse omgivelser styrer Dacapos “cafévært” en både struktureret og afslappet dialog om de centrale temaer, spørgsmål eller ideer, som kunden har sat på dagsordenen. Vi kobler sang, musik og teater til den dialog ved cafebordene, der er omdrejningspunktet for hele forløbet.

Formålet er at skabe plads til fordybelse og opmærksomhed på at lytte til hinanden. Det handler om at give sig tid til at finde spørgsmålene, inden man giver svarene. Det er i relationen og dialogen mellem mennesker i en organisation, at fornyelsen og indsigten ligger. Problemerne er størst, når dialogen er gået i stå.

Caféseminar – med eller uden teater – er velegnet til at få dialogen i gang. Dialog handler om at bytte perspektiv – at forstå hinanden på tværs af faggrænser og afdelinger, på tværs af forskellige roller og placeringer og på tværs af køn og nationalitet.

Programmet sammensættes i dialog med kunden. Varigheden er typisk 6 timer, men både mere og mindre er muligt. Antal deltagere kan variere fra 25 til flere hundrede – kun rummets størrelse sætter grænser.