Oktober 2010

Gyldighed

Disse vilkår indgår som en del af enhver aftale/kontrakt/ordrebekræftelse med eventuelle bilag, som Dacapo indgår med kunder om udførelse af en opgave. Eventuelle ændringer skal bekræftes pr. mail. Hvis der er uoverensstemmelser mellem disse ”Generelle Vilkår” og ordrebekræftelsen med tilhørende bilag er ordrebekræftelsen gældende.

Opgaven

Opgaven fastlægges i samarbejde med kunden og beskrives evt. i et oplæg og et beregningsgrundlag. Ved indgåelse af aftale fremsender Dacapo ordrebekræftelse pr. e-mail. Såfremt Dacapo ikke modtager indsigelse pr. mail eller brev fra kunden inden 8 dage efter fremsendelsen af ordrebekræftelsen, er aftalen gældende. Alle tillægsydelser, prisændringer mm. kan efterfølende aftales med bekræftelse pr. mail.

Lokaler

Det er vores erfaring, at lokalerne, vi arbejder i, er en væsentlig faktor for et godt resultat. Det er derfor vigtigt, at vi sammen med jer har godkendt de lokaler, hvor opgaven/opgaverne skal udføres.

Udstyr

Afhængig af lokalets beskaffenhed og deltagerantallet kan det være nødvendigt med forstærkning af lyden. Omfanget aftales konkret til hver opgave. Dacapo kan eventuelt arrangere dette. Udgiften vil blive tillagt fakturaen. Der er ikke nogle faste rammer for, hvornår dette er nødvendigt, men normalt vil det være nødvendigt fra ca. 80 deltagere.
Andre nødvendige direkte udgifter i forbindelse med jobbets afvikling, fx leje af teknisk udstyr, fotokopiering, trykning og fremstilling af andet materiale i større omfang, aftales med kunden og tillægges fakturaen.

Omkostninger

Transportudgifter faktureres efter Dacapos faste takster. Hvis det ønskes, kan et estimat af de samlede transportudgifter i de fleste tilfælde beregnes. Hvis en opgaves omfang, start- eller sluttidspunkt nødvendiggør forudgående eller efterfølgende overnatning betales dette af kunden efter konkret aftale.

Honorar

Arbejdet faktureres enten på grundlag af en accepteret pris på det samlede arbejde, eller efter forbrugte timer. Ved ydelser der strækker sig over mere end 2 måneder, kan Dacapo fremsende a conto faktura. A conto beløbet kan dog aldrig overstige værdien af det arbejde, der er leveret på tidspunktet for a conto fakturaen.

Moms

Alle opgivne priser er ekskl. moms, med mindre andet tydeligt er angivet i beregningsgrundlag/ordrebekræftelse.

Fakturaoplysninger

Vi beder jer om at sikre, at navn, adresse og eventuelt EAN-nummer er korrekte i forhold til fakturering. Såfremt I ønsker andre eller flere oplysninger på faktura end nævnt på ordrebekræftelsen skal dette oplyses til info@dacapo.as inden opgavens afslutning.
Her tænkes særligt på ordre- eller rekvisitionsnummer og evt. internt kontonummer.

Særligt for offentlige kunder
EAN-lokationsnummer bedes oplyst ved modtagelsen af denne ordrebekræftelse.
Såfremt betaling forsinkes på grund af manglende oplysninger herom, tillægges renter efter gældende satser.

Betaling og betalingsbetingelser

Betaling skal ske 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges rente, 1,5 % pr. måned.

Aflysning/udsættelse

Af kunden
Ved aflysning indtil 4 uger før første aftaledato vil kunden være forpligtet til at betale for planlægnings- og udviklingsarbejde (herunder formøde) efter gældende timesatser med tillæg af 33 %. Ved aflysning mindre end 4 uger før første aftaledato betales det fulde beløb.
Ved udsættelse ud over 4 uger, skal kunden betale for det merforbrug af timer som dette vil medføre.
Hvis Dacapo har foretaget reservationer af udstyr, eller andre resurser til det pågældende arrangement, er kunden ligeledes forpligtet til at betale dette.

Af Dacapo
Dacapo kan aflyse en aftale i tilfælde af sygdom eller force majeure. Hvis Dacapo aflyser en aftale på grund af sygdom, vil Dacapo i stedet tilbyde at gennemføre forløbet på et senere tidspunkt efter aftale, mod betaling af det oprindeligt aftalte honorar.
Kunden har ikke krav på erstatning som følge af en aflysning.

Hvis aflysningen er begrundet i forhold, som ligger uden for vores kontrol (force majeure), har kunden ikke krav på gennemførelse på et senere tidspunkt

Ophavsret

Dacapo har ophavsret til alt udleveret materiale såvel skriftlig som elektronisk mv. Materialet må kun kopieres eller anvendes i andre sammenhænge efter skriftlig aftale med Dacapo.

Foto/video

Fotografering eller lyd-/billedoptagelse må kun foretages efter forudgående gensidig aftale.

Tavshedspligt

Dacapo har tavshedspligt om alle forhold hos kunden med særlig relation til den løste opgave – også efter afslutning af denne.

Reference

Medmindre andet aftales, har Dacapo ret til at anvende kunden som reference, både i informationsmateriale (uanset form, herunder også elektronisk), i annoncer og artikler og i forbindelse med tilbudsgivning – med respekt for den aftalte tavshedspligt.

Markedsføring

Kunden accepterer at Dacapo fremover sender oplysninger om nye tilbud og arrangementer pr. post eller mail op til 4 gange om året. Dacapo vil ikke sælge, videregive eller på anden måde overdrage adresseoplysninger til andre firmaer eller personer. Kunden kan ved besked pr. mail eller brev frasige sig denne form for henvendelser.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende opfyldelsen af denne aftale skal afgøres efter dansk lovgivning. Kunden og Dacapo er enige om, at rette Værneting for en retssag vedrørende denne aftale er Retten i Odense.